پاسخگویی به ارباب رجوع
هماهنگی جلسات دانشکده
دریافت و ارسال نامه های دانشکده
پاسخگویی به تلفن های دفتر ریاست
مسئول دفتر رئیس و معاون آموزشی دانشکده
تنظیم برنامه های مدیریت جهت تنظیم جلسات