تنظیم گزارش فعالیت های ماهانه، سالانه دانشکده
پاسخگویی به پیشنهادها و انتقادها در روزنامه یا رسانه ها
آگاهی ساختن مردم از پیشرفت ها و نتایج برنامه ها و فعالیتها
تهیه پوستر از عملکرد پروژه های عمرانی و سایرفعالیت های دانشکده
بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت دانشگاه
 تهیه اعلامیه و بروشورهای مختلف در رابطه با مسایل دانشگاه و جامعه
مطالعه کلیه جراید و روزنامه ها و استخراج مطالب ومقالاتی که مستقیماً و یا غیر مستقیم درارتباط با مسایل دانشگاه است.