اجرای نظام پیشنهادها

وضعیت تشویق و اجرای طرح های پیشنهادی توسط کارکنان
کیفیت طرح های پیشنهادی درخصوص افزایش بهره وری کاهش هزینه