برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل  (مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)    ویژه ورودی های سال  1394 به بعد   
مصوب پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1393/10/14
 برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل  (مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)    ویژه ورودی های قبل از سال 1394 
مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1386/08/29