اطلاعیه ها
اطلاعیه ثبت نام آشنایی با SPSS مقدماتی و متوسطه (جلسه سه)

1396/12/6 يكشنبه

اطلاعیه کارگاه

دانشکده پیراپزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی

آشنایی با SPSS مقدماتی و متوسطه (جلسه سه)

شنبه 19/12/96 

(ساعت14-12:30 )

سایت شماره2

مدرس:

آقای شهسواری

جهت ثبت نام  به کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشکده پیراپزشکی  مراجعه نمایید.

درصورت شرکت در تمامی جلسات گواهی داده می شود.