اطلاعیه ها
اطلاعیه ثبت نام کارگاه ارائه سمینار و کنفرانس

1396/12/6 يكشنبه

اطلاعیه کارگاه

دانشکده پیراپزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی

ارائه سمینار و کنفرانس

سه شنبه 14/12/96 

(ساعت14-12:30 )

کلاس 13

مدرس:

آقای دکتر احمدپور یزدی

جهت ثبت نام  به کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشکده پیراپزشکی  مراجعه نمایید.