اطلاعیه ها
آزمون فاینال دانشجویان فوریت های پزشکی

1398/4/12 چهارشنبه

امتحان فاینال  دانشجویان رشته فوریت های پزشکی ورودی مهر 96 در تاریخ 98/4/29 روز شنبه ساعت 10 صبح در مرکز آزمون الکترونیکی  دانشکده دندانپزشکی برگزار می گردد .  
حداقل نمره قبولی در آزمون کسب 70درصد امتیاز می باشد.
عناوین دروس امتحانی به شرح ذیل می باشد:
  • تروما 1و 2     
  • فوریت های داخلی 1و 2  
  • احیای قلبی و ریوی پیشرفته 
  • فوریت های محیطی 
  • فوریت های پزشکی در گروههای خاص  
  • فوریت های پزشکی در بلایا
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین