اطلاعیه ها
برنامه کارآموزی نیمسال اول 99-98

1398/6/11 دوشنبه

برنامه کارآموزی نیمسال اول 99-98
گروه بندی دانشجویان هوشبری جهت انجام کارآموزی بیمارستانی  نیمسال اول سال تحصیلی 99-98     
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل چشم بیمارستان ولایت نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در ICU  بیمارستان شهید رجائی نیمسال اول سال تحصیلی 99- 98
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در ICU  بیمارستان ولایت نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل بیمارستان کوثر  نیمسال اول  سال تحصیلی 99-8
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل بیمارستان قدس نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل بیمارستان شهید رجائی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل بیمارستان ولایت  نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
برنامه کارآموزی دانشجویان گروه اتاق عمل - نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
برنامه کارآموزی در عرصه (1) دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی- نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
برنامه کارآموزی دانشجویان رشته فوریت‌های پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین