اطلاعیه ها
دوره مجازی آموزش و پژوهش (توانمندسازی مهارت های زیست سلولی و مولکولی) - مخصوص دانشجویان استعداد درخشان مقطع تحصیلات تکمیلی

1398/6/14 پنجشنبه

پوستر دوره مجازی آموزش و پژوهش
معرفی دوره مجازی آموزش و پژوهش
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین