اطلاعیه ها
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه سال 98

1398/7/11 پنجشنبه

 
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین