اطلاعیه ها
جشنواره اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی

1398/12/4 يكشنبه

 تاریخ برگزاری جشنواره بهبیست و چهارم خرداد ماه 1399  تغییر یافته و دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دبیرخانه این جشنواره انتخاب گردیده است.
راههای ارتباط با دبیرخانه جشنواره:

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن: 86702251 و 86702205-021

پست الکترونیک : ata98@iums.ac.ir

سامانه: ata.behdasht.gov.ir