اطلاعیه ها
ارزشیابی میان ترم اساتید

1399/2/29 دوشنبه

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان گرامی از تاریخ 99/03/01 لغایت 99/03/15 جهت انجام ارزشیابی میان ترم اساتید به سامانه سما مراجعه نمایند.