اطلاعیه ها
فرآیند انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر جدید الورود

1399/8/17 شنبه

با توجه به اینکه انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر از طریق سامانه انتقال شاهد و ایثارگرانجام خواهد شد. خواهشمند است ضمن هماهنگی با ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه/دانشکده جهت اطلاع رسانی به جامعه هدف، با توجه به موارد و زمانبندی زیر اقدامات لازم را  بعمل آورند:

1. دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود لازم است ثبت نام اولیه و صدور شماره دانشجویی را حداکثر تا تاریخ 1399/08/24 اقدام نموده و نسخه پشتیبان اولیه سیستم آموزش به واحد آمار و فناوری اطلاعات معاونت آموزشی وزارت متبوع ارائه گردد. بدیهی است درخواست انتقال دانشجویان جدید در سامانه در صورت ارسال نسخه پشتیبانی دانشگاه /دانشکده، توسط این اداره کل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2. دانشجویان جدید متقاضی انتقال لازم است پس از ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی از تاریخ 1399/08/26 لغایت 1399/09/01 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه انتقال شاهد و ایثارگر به آدرس سایت http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir اقدام نمایند.