اطلاعیه ها
فراخوان سومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

1399/8/26 دوشنبه

سومین دوره جشنواره دانشجویی ایدههای نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و چهاردهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای 29 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1400 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.

ضمن تقدیم فرم ارائه‌ ایده‌ی نوآورانه‌ آموزش علوم پزشکی و راهنمای تدوین، به استحضار می‌رساند سایت بیست و دومین همایش به نشانی: ichpe.orgراه اندازی شده است و دانشجویان عزیز می توانند از  20 آبان  لغایت 30 آذز 1399 ایده های خود را در بخش سامانه جشنواره دانشجویی بارگذاری نمایند:

حيطه‌هاي شش گانه جشنواره به شرح زیر می‌باشند:

  1. برنامه ریزی درسی
  2. یاددهی و یادگیری
  3. ارزشیابی آموزشی
  4. مشاوره و حمایت دانشجویی
  5. یادگیری الکترونیکی
  6. مدیریت و رهبری آموزشی

راﻫﻨﻤﺎي  ﺗﺪوﻳﻦ ایده های ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
فرم ارائه ایده ی نوآورانه آموزشی علوم پزشکی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین