اطلاعیه ها
سومین فراخوان ارائه دو واحد درس طب ایرانی و مکمل برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

1399/8/26 دوشنبه


 
اطلاعیه و شرایط نام نویسی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین