اخبار اسلایدی
برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری - نیمسال اول 96-97

1396/6/15 چهارشنبه

 
 
گروه بندی دانشجویان هوشبری جهت انجام کارآموزی بیمارستانی
برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 7 هوشبری در بخش الکتروشوک درمانی ( ECT ) بیمارستان 22 بهمن و اتاق عمل بیمارستان رجائی و ولایت در نیمسال اول سال تحصیلی 97 – 96
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل چشم بیمارستان ولایت - نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل بیمارستان قدس - نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در ICU  بیمارستان شهید رجائی- نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در ICU  بیمارستان ولایت- نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل بیمارستان کوثر  -نیمسال اول  سال تحصیلی 97-96
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل بیمارستان شهید رجائی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارآموزی بیمارستانی دانشجویان گروه هوشبری در اتاق عمل بیمارستان ولایت نیمسال اول سال تحصیلی 97-96