جلسه نظام مشارکت در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/4/24 دوشنبه

سومین نشست نظام مشارکت سال 98 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، با حضور اعضاء کمیته نظام مشارکت هر دو دانشکده، برگزار گردید. در این نشست 4 طرح پیشنهادی کارکنان دانشکده بهداشت بررسی شد و با 1طرح پیشنهادی موافقت شد. و دو طرح پیشنهادی مورد موافقت قرار نگرفت و 1 طرح پیشنهادی، ‌جهت اصلاح به جلسات آتی موکول گردید.

این نشست روز23تیرماه 98 در دفتر ریاست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید.

 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین