نشست شورای تحصیلات تکمیلی در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/6/17 يكشنبه

نشست شورای تحصیلات تکمیلی در دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد در این نشست ارزشیابی دروس عملی و کارآموزی دانشجویان در دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی و مستندات آن مورد بررسی قرارگرفت و نظرات پیشنهادی ارائه گردید.

 این نشست روز شنبه 16 شهریور 98 با حضور مسئول کمیته ارزیابی آزمون مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و معاونین آموزشی و مسولین مرکز EDO هر دو دانشکده برگزار شد.

 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین