راه اندازی سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

1398/6/17 يكشنبه

با عنایت به راه‌اندازی سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر (سهیه 5 % شاهد) به آدرس:http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir،  می بایست درخواست انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 99-98 توسط متقاضیان در سامانه ثبت و با توجه به موارد و برنامه زمانبندی زیر اقدامات لازم مبذول گردد:

  1. . برای دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل :
  • از تاریخ 12/06/1398 لغایت 22/06/1398 ثبت نام متقاضیان انتقال (جامعه هدف شاهد و ایثارگر)
  • از تاریخ 23/06/1398 لغایت 27/06/1398 بررسی وضعیت آموزشی و تحصیلی متقاضیان ثبت نام شده و اظهار نظر دانشگاه مبداء در سامانه
  1. . برای دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود :

- لازم است نسبت به ثبت نام اولیه دانشجویان و صدور شماره دانشجویی حداکثر تا تاریخ 02/07/1398 اقدام نموده و نسخه پشتیبان اولیه سیستم آموزش به واحد آمار و فناوری اطلاعات معاونت آموزشی وزارت متبوع ارائه گردد. بدیهی است درخواست انتقال دانشجویان جدیدالورود در صورت ارسال نسخه پشتیبانی دانشگاه در اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگر وزرات متبوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- دانشجویان جدیدالورد متقاضی انتقال لازم است پس از ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی حداکثر تا تاریخ 05/07/1398 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر اقدام نمایند.


 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین