کلاس توجیهی کارآموزی نیمسال اول99-98 دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل

1398/6/20 چهارشنبه

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل

کلاس توجیهی کارآموزی نیمسال اول99-98 به شرح زیر  می باشد:

اتاق عمل ترم3کارشناسی پیوسته       یکشنبه        مورخ24/6/98   ساعت13-12:30 کلاس 11

اتاق عمل ترم5 کارشناسی پپیوسته     یکشنبه     مورخ24/6/98    ساعت12-11  کلاس 11

اتاق عمل ترم 7کارشناسی پیوسته       شنبه      مورخ23/6/98    ساعت 13-12 کلاس 11

    

اداره آموزش پیراپزشکی


 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین