ثبت نام 90 دانشجوی ورودی جدید در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

1398/7/11 پنجشنبه

آغاز فصل پائیز، شروع بهار علم و شور و نشاط  دانش پژوهان در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین است و در مهر ماه سال 1398 تاکنون  90 دانشجوی ورودی جدید در مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته، در این دانشکده به صورت حضوری ثبت نام کرده اند.

دکتر رزاق محمودی ، رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این رابطه گفت: تعداد 29 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته هوشبری، تعداد  30 دانشجو در رشته اتاق عمل و تعداد 31 دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرفته شدند.

ایشان عنوان کرد که از 90دانشجو ی ورودی جدید، تعداد 57تن، دختر و 33تن، پسر هستند و ثبت نام آنان، روزهای دوم تا پنجم مهر در سالن تربیت بدنی دانشگاه انجام شد.

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین