اخبار
دکتر محمدحسین احمدی، معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی شد

1396/3/31 چهارشنبه


روز 29 خرداد 1396 و به پیشنهاد دکتر مهدی سهمانی، رییس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دکتر محمدحسین احمدی، عضو هیأت علمی دانشکده، به عنوان معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی منصوب شد.