اخبار
بازدید وزارتی از گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

1396/11/11 چهارشنبه

روز 4 و 5 بهمن 1396 بازدید دکتر جمشید اسلامی، عضو هیات بُرد وزارت بهداشت، از گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی انجام گرفت. ایشان ابتدا با همراهی دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه و اعضای گروه اتاق عمل، از مرکز آموزشی - درمانی ولایت بازدید کرد؛ سپس در همین خصوص نشستی با حضور معاون آموزشی دانشگاه, رئیس و معاون  آموزشی دانشکده پیراپزشکی و اعضای گروه اتاق عمل در ارتباط با نتایج ارزیابی بازدید سال گذشته برگزار شد. همچنین مصاحبه ای با دانشجویان گروه اتاق عمل انجام گرفت.