اخبار
برگزاری جلسه مشترک شورای فرهنگی دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت

1396/11/14 شنبه

جلسه مشترک شورای فرهنگی  در 10 بهمن 1396 با حضور دکتر علی صفری واریانی رئیس دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت و معاونین و اعضاء شورای فرهنگی هر دو دانشکده تشکیل و به بحث و تبادل نظر در خصوص کاهش نرخ تقلب در امتحانات و همچنین تشکیل کمیته اخلاق در هر دو دانشکده پرداخته شد.