اخبار
دکتر محمد مهدی امام جمعه معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی شد

1396/11/16 دوشنبه

دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ هفتم  بهمن 1396 با صدور ابلاغی دکتر محمد مهدی امام جمعه معاون پژوهشی دانشکده بهداشت را با حفظ پست و ردیف سازمانی، به عنوان معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی  منصوب نمودند. پیش از این دکتر محمد حسین احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین عهده دار مسئولیت فوق بودند .گفتنی است، دکتر محمد مهدی امام جمعه دارای دکترای تخصصی بهداشت محیط، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت  معاون پژوهشی دو دانشکده را نیز به عهده دارند.