اخبار
دکتر محمدمهدی امام جمعه از مرتبه علمی دانشیاری به استادی ارتقا یافت

1396/11/16 دوشنبه

درنشست 14بهمن 1396که با حضور اعضای هیات علمی درمعاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد با ارتقای رتبه علمی آقای دکترمحمد مهدی امام جمعه معاون پژوهشی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی ازمرتبه علمی دانشیاری به استادی موافقت گردید.

      گفتنی است درحال حاضر دانشکده پیراپزشکی دارای سه عضو هیات علمی با رتبه استادی می‌باشد که شامل آقایان دکتر محمدرضا علی اکبرزاده ساروخانی، دکتر نعمت‌اله غیبی و دکتر محمدمهدی امام‌جمعه می‌باشد که ازافتخارات دانشکده به شمار می‌آید.