اخبار
برگزاری نشست فرهنگی در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

1398/4/12 چهارشنبه

نشست فرهنگی با حضور رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، معاونین و اعضای شورای فرهنگی، موضوع عفاف و حجاب و منشوراخلاقی دانشجویان و کارکنان و موضوعات فرهنگی دانشکده  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست روز چهارشنبه پنجم تیرماه 1398 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید.

 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین