اخبار
نشست هم اندیشی درخصوص مصاحبه داوطلبان و دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1398/6/2 شنبه

نشست هم اندیشی با موضوع ویرایش و تصویب ابزار ارزیابی و مصاحبه داوطلبان رشته فوریتهای پزشکی درسال تحصیلی 99- 98برگزار شد.

دراین جلسه ابتدا دکتراحمدی معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی با اشاره به اهمیت و جایگاه فوریتهای پزشکی درنظام سلامت،ضرورت دقت درگزینش داوطلبان و دانشجویان این رشته را متذکرشد. 
دکتریوسف اکبری،مدیرگروه فوریت های پزشکی نیزضمن اشاره به رسالت فوریتهای پزشکی درمدیریت حوادث و پاسخ سریع و مناسب به مددجویان درشرایط حاد وبحرانی، لزوم گزینش صحیح داوطلبان براساس معیارهای مبتنی براسنادبالادستی درسطح ملی را اساس کارگروهها دانستند.

درپایان جلسه مدیران و مسئولین حاضردرجلسه نظرات پیشنهادی و اصلاحی جهت ارتقاء اعتبارابزار را ارائه نموده و مقررگردیدفرایند مصاحبه وگزینش داوطلبان جدید با ابزار ویرایش شده درنیمه اول شهریور برگزارشود .

این نشست با حضور دکترعلی صفری رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، معاونین ایشان، مدیر و اعضاء هیات علمی گروه فوریتهای پزشکی، مشاور و نمایندگان مرکزحوادث و فوریتهای پزشکی استان، روز یکشنبه 27مرداد 1398 در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزارگردید.
 

           وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین