اخبار
هفتاد و چهارمین جلسه شورای آموزشی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1398/6/6 چهارشنبه

هفتاد و چهارمین نشست شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد در این جلسه مشکلات آموزشی دانشجویان و همچنین پیشنهاد اعضاء جهت تخفیف شهریه برای دانشجویان متقاضی انتقال در صورت دارا بودن معدل و رتبه بالا، با نظر موافق شورای آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

این نشست روز یکشنبه سوم شهریور ماه 1398 با حضور اعضای شورای آموزشی دانشکده، در دفتر معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.


 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین