اخبار
چهارمین نشست نظام مشارکت سال 98 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید

1398/6/10 يكشنبه

چهارمین نشست نظام مشارکت سال 98 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید. این نشست که روز نهم شهریور 98 با حضور اعضاء کمیته نظام مشارکت هر دو دانشکده، در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید، از7 طرح پیشنهادی کارکنان دانشکده بهداشت با 1طرح پیشنهادی موافقت شد و 4 طرح پیشنهادی مورد موافقت قرار نگرفت و 2 طرح پیشنهادی، ‌جهت اصلاح به جلسات آتی موکول گردید.

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین