اخبار
آزمون مصاحبه داوطلبان رشته فوریت های پزشکی سال 99-98 در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1398/6/17 يكشنبه

با توجه به تغییر سیاست سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر اعلام نتایج همزمان رشتههای متمرکز و نیمه متمرکز در آزمون سال 99-98، مرحله دوم آزمون ورودی داوطلبان مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی برگزار شد.

یوسف اکبری مدیر گروه فوریتهای پزشکی اظهار داشت :  طبق برنامهریزی گروه فوریتهای پزشکی و معیارهای مدنظر در هر کدام از ایستگاههای فوق طی انجام یک پژوهش چند مرحلهای تلفیقی استخراج گردیده بود که فرایند برگزاری مصاحبه، در 4 ایستگاه، تحت عناوین "ارزیابی سلامت جسمانی"، "ارزیابی وضعیت روانشناختی"، ارزیابی صلاحیتهای عمومی" و "ارزیابی آمادگی جسمانی"برگزار شد .

این آزمون در روز های نهم الی یازدهم  شهریور98  با حضور کارشناسان مربوط به هر کدام از حوزهها در دانشکده پیراپزشکی انجام گردید .


 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین