اخبار
هم اندیشی کمیته HSE در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/6/17 يكشنبه

در این نشست که درخصوص سامان بخشیدن به آزمایشگاهها در دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی برگزارشد. مقررشد قبل ازخرید تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی، مراحل اخذ استاندارد وگواهی ایمنی دوره ای فعال شود و کلیه اتوکلاوها و سایردستگاههایی که ازکپسول و سیلندراستفاده می شود موردبررسی و چک لیست ایمنی ساختمانها یصورت سالیانه تهیه گردد و همچنین دستورالعمل های لازم درآزمایشگاهها تهیه و نصب گردد و نیروی ایمنی برای ارزیابی ریسک دررشته بهداشت حرفه ای جذب و کارکنان جدیدالورود قبل ازشروع بکارآموزش های لازم ایمنی را نیز طی نمایند.

ضمنا یادآور می شود آموزش  HSE برای اعضای هیات علمی،مدیر گروهها و کارشناسان یکی از موضوعات این جلسه بود.        

این نشست روز سه شنبه دوازدهم شهریور98 با حضور دکترعلی صفری واریانی رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، معاونین وکارشناسان آزمایشگاهها در دفترریاست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزارگردید.وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین