اخبار
پنجمین نشست نظام مشارکت در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/6/24 يكشنبه

پنجمین نشست نظام مشارکت سال 98 دردانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزارگردید. این نشست که روز23 شهریور 98 با حضور اعضاء کمیته نظام مشارکت هر دو دانشکده، در دفتر ریاست دانشکده برگزارشد، از7 طرح پیشنهادی کارکنان دانشکده بهداشت،با1طرح پیشنهادی موافقت شد و 4 طرح پیشنهادی مورد موافقت قرارنگرفت و 2 طرح پیشنهادی، ‌جهت اصلاح به جلسات آتی موکول گردید.

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین