اخبار
اولین جلسه هم اندیشی هسته مشاوره دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/7/1 دوشنبه

در این نشست که در خصوص گزارش،خانم نوروزی، نماینده اداره مشاوره، در مورد موضوعات مربوط به دانشجویان مراجعه کننده به ایشان برگزار شد، مقرر گردید چک لیستی از آمار مراجعین به تفکیک دانشکده، رشته ،مقطع، جنسیت و علل مراجعه، بصورت ماهیانه تهیه و در جلسات هسته مشاوره طرح گردد، تا بر اساس موضوعات مربوط به دانشجویان، تصمیمات لازم جهت اقدامات بعدی و برگزاری کارگاههای مورد نیاز دانشجویان و اساتید پیش بینی گردد.

پیگیری امکان سنجی برگزاری تستهای سالیانه روانشناسی دانشجویان ورودی جدید، به صورت الکترونیکی از پیشنهادات این جلسه بود.

ضمنا یادآور می شود، برگزاری جلسات هسته مشاوره با حضور افراد ذیل طبق تقویم پیش بینی شده (3جلسه در هرترم) یکی از موضوعات این جلسه بود.

این نشست روز سه شنبه بیست وششم شهریور 98 با حضور دکتر رزاق محمودی رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، معاونین آموزشی و فرهنگی و خانم نوروزی ،نماینده اداره مشاوره، مسئولین اساتید مشاور و ادارات آموزش دو دانشکده در دفتر ریاست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید.


 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین