اخبار
جلسه پایش سال 98 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/11/12 شنبه

جلسه پایش سال 98 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد. این جلسه روز دوشنبه هفتم بهمن ماه 98  با حضور دکتر محمودی رییس دانشکده، محمدرضا امامقلی معاون اداری و مالی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی و دکتر خوانساری جانشین معاونت توسعه و مدیران ستاد دانشگاه و مدیران و کارشناسان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این نشست نقاط ضعف و قوت دانشکده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.


 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین