اخبار
هشتمین جلسه نظام مشارکت در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/11/17 پنجشنبه

هشتمین نشست نظام مشارکت سال 98 دردانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزارگردید. این نشست روز چهاردهم بهمن ماه  98 با حضور اعضاء کمیته نظام مشارکت هر دو دانشکده، در دفتر ریاست دانشکده برگزارشد، در این نشست از 11طرح پیشنهادی کارکنان دانشکده، 6طرح مورد موافقت قرار گرفت و دو پیشنهاد برای کارشناسی به جلسات آتی موکول گردید و 3 پیشنهاد مورد موافقت قرارنگرفت و طبق بررسی پیشنهادهای مصوب سال 98 در کمیته نظام مشارکت دانشکده، 6پیشنهاد برتر برای شرکت در جشنواره نظام مشارکت، به شورای پذیرش وبررسی پیشنهادهای دانشگاه ارسال گردید.وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین