اخبار
بازدید اعضای هیات علمی گروه آموزشی رشته فوریتهای پزشکی از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان

1398/11/28 دوشنبه

دکتراکبری شهرستانکی مدیرگروه آموزشی رشته فوریتهای پزشکی اظهارداشت : این بازدید در راستای افزایش تعامل بین بخشی و آشنایی با فرایندهای مدیریت عملیات و مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بود و اعضای هیات علمی دراین بازدید با فرآیند مدیریت عملیات در واحدهای ارتباطات، پزشک راهنما، فرماندهی عملیات و تجهیزات موجود در ناوگان آمبولانس و موتورلانس آشنا شدند.

این بازدید که در روز پنج شنبه 17بهمن 98 انجام شد اعضای گروه، معاون مرکز مدیریت حوادث و مدیر EOC   دانشگاه به بررسی چالشهای موجود در فرآیند آموزش وتعلیم دانشجویان و راهکارهای پیشنهادی پرداختند.


 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین