اخبار
آزمون جامع نهایی دانشجویان مقطع کاردانی رشته فوریتهای پزشکی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1398/11/28 دوشنبه

آزمون جامع نهایی دانشجویان مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی دانشکده پیراپزشکی درمرکزآزمون الکترونیک دانشگاه برگزارشد.

دکتر اکبری شهرستانکی مدیرگروه آموزشی رشته فوریتهای پزشکی اظهارداشت : این آزمون روزشنبه 19بهمن 98 شامل دروس تروما 1و2 ، فوریتهای داخلی 1و2 -احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته، فوریتهای رفتاری وگروههای خاص زنان، نوزادان و اطفال بودکه برای دانشجویان این رشته برگزارشد.

 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین