اخبار
حضور دکتر محمودی رییس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در مرکز پاسخگویی مشاوره کرونا

1398/12/20 سه‌شنبه

دکتر رزاق محمودی رییس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی روز یکشنبه 18 اسفند ماه 98 در مرکز پاسخگویی تلفنی جهت مشاوره کرونا ویروس به همراه دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی حضور پیدا کرد .


 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین