اخبار
اولین نشست کمیته نظام مشارکت در سال 99 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1399/2/6 شنبه

اولین نشست کمیته نظام مشارکت دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، روز یکم اردیبهشت 1399، با حضور اعضاء کمیته هر دو دانشکده، در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید. در این نشست از 6 طرح پیشنهادی کارکنان دانشکده، 2طرح مورد موافقت قرار گرفت و با 3طرح پیشنهادی موافقت نشد و یک طرح پیشنهادی نیز برای کارشناسی به جلسات آتی موکول گردید.
 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین