اخبار
حضور فعال مدیرگروه فوریتهای پزشکی دانشکده پیراپزشکی در مراکز درمانی همزمان با شیوع بیماری کرونا

1399/2/6 شنبه

باتوجه به شروع اپیدمی بیماری کووید-19(کرونا)، دکتریوسف اکبری شهرستانکی مدیر گروه رشته فوریتهای پزشکی دانشکده پیراپزشکی، با ابلاغ دکتر نامدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بعنوان مسئول راه اندازی و نظارت بر فرایند مدیریت بحران دربیمارستانهای ولایت و بوعلی سینا ورود نموده و فعالیت‏های مشاورهای، آموزشی و مدیریتی را به صورت میدانی در مراکز بهداشتی- درمانی آغاز نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده؛ دکتراکبری با حضورمیدانی روزانه ومشارکت در جلسههای کارگروه مدیریت بحران کرونا، کمیته درمان و پشتیبانی کارگروه بحران و ارزیابی فرایند پاسخ بیمارستان به بحران کرونا با استفاده از روشهای استاندارد و ارائه راهکارهای تخصصی وعملیاتی جهت بهبود فرایندپاسخ بیمارستانها، درخصوص فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه و جایگاهها و طراحی و جداسازی تریاژ تنفسی و مسیر پذیرش بیماران در بیمارستانها و مشاوره در زمینه نحوه مدیریت منابع انسانی فنی و عملیاتی در حین پاسخ به اپیدمی و برگزاری جلسات برای کارشناسان مدیریت بحران بیمارستانها و شبکه های بهداشت و درمان، مشارکت در فرایند اسقرار و راه اندازی نقاهتگاه بیماران کرونایی و بازدید از فرایند تهویه بخش ها و اتاق‌های بستری و مراقبت از بیماران در بیمارستان ها فعالیت چشمگیری داشتند.

در این راستا دکتر رزاق محمودی رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی ضمن تشکر و قدردانی از این استاد ارجمند توفیقات روزافزون را برای ایشان از خداوند سبحان خواستار شد.


 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین