اخبار
پنجمین نشست کمیته نظام مشارکت درسال 99 دردانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1399/6/24 دوشنبه

پنجمین نشست کمیته نظام مشارکت دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، روز 23 شهریور ماه 1399، با حضور اعضاء کمیته هر دو دانشکده، در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید. در این نشست طرحهای پیشنهادی کارکنان مطرح و مورد بررسی قرارگرفت.


 
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین