اخبار
بازدید کارشناسان دبیر خانه امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز دانشگاه از دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

1399/7/6 يكشنبه

کارشناسان دبیر خانه امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز دانشگاه از دبیر خانه امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت و پیراپزشکی بازدید کردند.  

اولین جلسه بازدید و نظارت بر عملکرد دبیرخانه امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت و پیراپزشکی توسط ستاد اقامه نماز و دبیرخانه امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حضور دکتر رزاق محمودی ریاست دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، سید ممتاز حسینی دبیرکمیته اجرایی نماز، زرآبادی پور مسئول دبیرخانه،

ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه، ناهید ساوه معاون فرهنگی و رقیه محمودیان رابط دبیر خانه امر به معروف و نهی از منکر دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد.

لزوم آموزش تخصصی آمرین به معروف و ناهیان از منکر، آسیب شناسی در حوزه نحوه برگزاری نمازهای جماعت و در صورت امکان برگزاری فریضه نماز جماعت بصورت چرخشی در دانشکده ها جهت ترویج و تشویق مسئولین، اساتید کارکنان و دانشجویان در نمازهای جماعت از جمله موضوعات و پیشنهادات این نشست بود.

این جلسه روز سه شنبه اول مهرماه 1399 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد و اقدامات انجام شده در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت و اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات در این حوزه ها پرداختند.
 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین