اخبار
ششمین جلسه نظام مشارکت در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزارشد

1399/9/5 چهارشنبه

 ششمین نشست نظام مشارکت سال 99 دردانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزارگردید. این نشست روز چهارم آذرماه 99 با حضور اعضاء کمیته نظام مشارکت هر دو دانشکده، در سالن اجتماعات دانشکده برگزارشد، در این نشست، 2طرح پیشنهادی کارکنان دانشکده، مطرح و موردبحث و بررسی قرارگرفت.

 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین
 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین