رویدادهای علمی
کارگاه مهارت رفتاری ویژه دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1398/10/8 يكشنبه

 کارگاه برقراری ارتباط موثر در ارتباط درمانی، ویژه دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی با هماهنگی دکتر یوسف اکبری شهرستانکی در دانشکده پیراپزشکی برگزارشد. رامش حسین زاده که بعنوان مدرس در این کارگاه حضور داشت مطالبی را درخصوص اهمیت و تعریف ارتباط، اشکال ارتباط، حریم شخصی، ویژگی ارتباط درمانی، مهارت گوش دادن فعال، مهارت همدلی، موانع ارتباطی در جمع دانشجویان حاضر بیان نمود. این کارگاه روز پنج شنبه 5دی ماه 98 در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

     

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           http://www.qums.ac.ir

وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین

http://spm.qums.ac.ir