رویدادهای علمی
کارگاه مدیریت خطر حوادث و بلایا

1398/10/9 دوشنبه

کارگاه مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستانی با درخواست ریاست و مدیریت بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر بهبهان به مدت سه روز در آذر ماه برگزار گردید. دکتر یوسف اکبری شهرستانکی مدیر گروه فوریتهای پزشکی به عنوان مدرس در این دوره حضور داشتند. در این کارگاه سه روزه فرایندهای مدیریت خطر حوادث و بلایا (بحران) در قالب جلسات نظری، عملی و تمرین نهایی آموزش داده شد.

    

 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           


http://www.qums.ac.ir

وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین

http://spm.qums.ac.ir