رویدادهای علمی
نشست دفاع ازپایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد دردانشکده پیراپزشکی

1399/11/4 شنبه

نشست دفاع از پایان نامه خانم لیلا صوفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی در روزسه شنبه 30 دیماه 1399 با حضور اساتید راهنما و اساتید مشاور درسالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این نشست پس از ارائه پایان نامه، موضوع آن موردبحث و بررسی قرار گرفت و اعضای گروه آموزشی در این خصوص پیشنهادهای لازم را اعلام نمودند.

 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین