آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری آشنایی با روشهای پیشگیری از مسمومیت های شایع

1399/7/21 دوشنبه

آزمون دوره غیرحضوری " آشنایی با روشهای پیشگیری از مسمومیت های شایع" به میزان 6 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

زمان برگزاری:        چهارشنبه تاریخ 99/7/30
ساعت برگزاری:     10 لغایت 12

 
دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین