آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری اخلاق در خانواده

1399/7/20 يكشنبه

آزمون دوره غیرحضوری " اخلاق در خانواده" به میزان 12 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل  برگزار می گردد.

زمان برگزاری:        یکشنبه تاریخ 99/8/11
ساعت برگزاری:     10 لغایت 12

دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین