آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی

1399/8/5 دوشنبه

آزمون دوره غیرحضوری " شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی" به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.
زمان برگزاری:        یکشنبه تاریخ 99/8/18
ساعت برگزاری:     10 لغایت 12

 
دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین